Regulamin świadczenia usług

1. Definicje

Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

Usługa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r . - o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.)

Operator serwisu - Operator serwisu lexango.pl - Lindeman (część Grupy Lindeman), ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń, NIP 9561673072, REGON 140188127, który świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Klientów i Partnerów w ramach obsługi Zleceń przekazywanych przez Klientów do Partnerów.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, składający za pośrednictwem serwisu Zlecenie lub Zlecenia.

Zlecenie - zlecenie świadczenia usługi na rzecz Klienta, zawierające zestaw informacji potrzebnych do jego realizacji, podanych Operatorowi serwisu przez Klienta, w szczególności imię i nazwisko lub nazwa Klienta, adres realizacji usługi, telefon i/lub e-mail do Klienta, preferowany przez Klienta termin realizacji usługi, spodziewany charakter i przedmiot zlecenia.

Numer zlecenia - unikalny numer nadawany każdemu Zleceniu przez Operatora serwisu, przekazywany Klientowi i Partnerowi.

Weryfikacja zlecenia - ocena przez Partnera zakresu realizacji zlecenia oraz jego faktycznego kosztu.

Partner - niezależny od Operatora serwisu podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi, w tym w szczególności usługi terapeutyczne, konsultacje, oraz leczenie chorób psychicznych i innych, któremu Operator serwisu przekazuje Zlecenia.

Umowa - umowa w postaci ustnej lub pisemnej zawierana między Klientem i Partnerem, w której Operator serwisu nie występuje jako strona, dotycząca realizacji usługi lub porady prawnej bądź innych usług świadczonych przez Partnera, w związku z przekazanym przez Operatora serwisu Zleceniem.

2. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady obsługi Zleceń kierowanych przez infrastrukturę teleinformatyczną Operatora.

2. Operator serwisu świadczy obsługę Zleceń przekazywanych przez Klientów do Partnerów.

3. Klient, składając zgłoszenie telefonicznie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarządzanego przez Operatora serwisu, oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń

1. Operator serwisu przyjmuje Zlecenia od Klientów.

2. Zgłoszenia mogą być składane telefonicznie lub przez adres e-mail według danych kontaktowych podanych przez Operatora serwisu na podstronie serwisu www.lexango.pl/kontakt lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na tej samej podstronie.

3. Podczas przyjęcia zgłoszenia, Operator serwisu przyjmuje dane niezbędne do realizacji zlecenia, w szczególności dane osobowe Klienta, przetwarza te dane oraz przekazuje je do właściwego Partnera, jego pracowników lub podwykonawców.

4. Po otrzymaniu Zlecenia, Operator serwisu przekazuje je w terminie do 1 dnia roboczego, uznaniowo jednemu z Partnerów, biorąc pod uwagę dopasowanie charakteru i przedmiotu Zlecenia do działalności Partnera, terenu, na jakim świadczy usługi oraz jego dostępności czasowej.

5. Termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia oraz jego koszty podane Klientowi przez Operatora serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.C.

6. Partner kontaktuje się z Klientem po otrzymaniu Zlecenia od Operatora serwisu i ustala szczegóły realizacji Zlecenia, w tym w szczególności termin rozpoczęcia jego realizacji i zakres usług oraz doprecyzowuje koszt realizacji zlecenia.

7. Operator serwisu może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia Zlecenia od Klienta lub odwołać realizację już przyjętego Zlecenia. W obu przypadkach Operator serwisu informuje o tym Klienta telefonicznie.

4. Realizacja zleceń przez Partnera

1. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Partner dokonuje weryfikacji zlecenia, która odbywa się w miejscu i w terminie uzgodnionym z Klientem. Realizacja zlecenia, jak i weryfikacja zlecenia może być wykonana przez Partnera samodzielnie, przez swoich pracowników lub podwykonawców.

2. Jeśli miejsce wykonania usługi znajduje się poza gabinetem lub biurem, Partner ma prawo pobrać dodatkową opłatę za dojazd do Klienta, co powinno każdorazowo zostać ustalone między Klientem i Partnerem.

3. Płatność za zrealizowane zlecenie jest w formie i terminie uzgodnionym pomiędzy Klientem i Partnerem oraz powinna mieścić się w koszcie podanym przez Partnera po zakończonej weryfikacji zlecenia.

5. Odpowiedzialność

1. Operator serwisu nie jest stroną umowy między Klientem a Partnerem, której przedmiotem jest realizacja prac objętych zleceniem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wykonane lub niewykonane w ramach zlecenia przez Klienta, jak i przez Partnera oraz za utracone korzyści przez Klienta bądź Partnera. Całość zobowiązań i odpowiedzialności Partnera wobec Klienta wynikających z prawa gwarancji i rękojmi spoczywa jedynie na Partnerze.

2. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, wynikające z awarii lub niewłaściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, które są poza wpływem Operatora serwisu.

6. Postępowanie reklamacyjne Klient - Partner

1. Klient kieruje swoje uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje co do realizacji usługi przez Partnera, bezpośrednio, telefonicznie do Partnera, na jego numer telefonu, z którego kontaktował się on z Klientem po otrzymaniu Zlecenia celem ustalenia szczegółów realizacji tego Zlecenia lub za pośrednictwem Operatora serwisu, na numer 732 081 018 lub adres e-mail kontakt@lexango.pl. Operator serwisu, po przyjęciu takiego zgłoszenia, przekazuje je Partnerowi oraz podaje Klientowi dane dotyczące Partnera i bezpośredni numer telefonu do Partnera, pod którym Klient może przekazać swoje zgłoszenie bezpośrednio Partnerowi.

2. Operator serwisu nie rozpatruje reklamacji, uwag czy zastrzeżeń Klientów dotyczących działań Partnerów.

7. Postępowanie reklamacyjne Klient - Operator serwisu

1. Klient kieruje reklamacje wynikające z niedotrzymania niniejszego Regulaminu przez Operatora serwisu w formie pisemnej lub na adres e-mail podany na podstronie www.lexango.pl/kontakt jako kontaktowy.

2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane:

· Dane klienta, w tym w szczególności jego imię, nazwisko lub nazwa,

· Dane adresowe, na które powinna zostać wysłana odpowiedź na reklamację,

· Opis przedmiotu reklamacji.

3. Reklamacje mogą być składane w terminie do 30 dni od chwili wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja i rozpatrywane są w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji przez Operatora serwisu.

8. Ochrona danych osobowych

1. Operator serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe są wykorzystywane w związku z obsługą Zleceń przekazywanych przez Klientów do Partnerów, wyłącznie w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Operatora serwisu na rzecz Klientów i Partnerów oraz w ramach przekazywania Partnerom reklamacji złożonych przez Klientów.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klient zezwala Operatorowi serwisu na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, nazwy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty i godziny połączenia telefonicznego z Klientem oraz innych danych potrzebnych do realizacji zlecenia.

4. Operator serwisu ma prawo rejestrować rozmowy telefoniczne z Klientem w celu dbania o najwyższą jakość obsługi Klienta lub dla ewentualnych celów dowodowych.

5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych opisanych w pkt. 8.3 w celu realizacji zlecenia oraz na rejestrację rozmów telefonicznych.

6. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i modyfikacji oraz ich usunięcia.

7. Podanie danych jest dobrowolne i brak ich podania może uniemożliwić realizację usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora serwisu lub wykonania zlecenia przez Partnera.

8. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do archiwizacji danych w granicach wymaganych przez przepisy prawa.

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.

POTRZEBUJESZ POMOCY ?

Zadzwoń i umów wizytę!

732 081 018


Poniedziałek - Piątek 7.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 16.00


LUB

Dzwoniąc pod podany wyżej numer lub klikając przycisk Wyślij akceptuję Regulamin Serwisu Lexango i przyjmuję do wiadomości, że firma Lindeman przetwarza moje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies. Rozwiń więcej...

Przyjmuję również do wiadomości, że firma używa rozwiązań informatycznych do zanonimizowanej analizy zachowań użytkowników Serwisu lexango przy wykorzystaniu narzędzi firmy Google, w celu optymalizacji i rozwoju Serwisu.

Zadzwoń